czwartek, 18 lipiec 2024

Międzynarodowy kurs na temat odnowy rzek i terenów podmokłych

Pięciodniowy międzynarodowy kurs odbędzie się w Republice Czeskiej w  systemach bagiennych dorzecza Łaby. Piąty z serii takich kursów organizowanych w  regionie Inicjatywy Karpackich Bagien, kurs ten opiera się na dobrych praktykach kursów organizowanych na  szczeblu krajowym i międzynarodowym, w celu promowania zrozumienia i ustanowienia  komunikacji i współpracy między różnymi sektorami – użytkownikami gruntów, ochroną przyrody,  zarządzaniem zasobami wodnymi, rolnictwem i leśnictwem.

Grupa docelowa:  Eksperci, naukowcy, biolodzy, kierownicy projektów, projektanci, technicy, leśnicy,  rolnicy, osoby zaangażowane w przywracanie terenów podmokłych, a zwłaszcza terenów podmokłych rzek, a także  pracownicy administracji państwowej odpowiedzialni za ochronę przyrody,  środowiska i zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych związanych z terenami podmokłymi i płytkimi  zbiornikami wodnymi oraz inne zainteresowane strony.

Uczestnicy: Około 16 przedstawicieli grupy docelowej z Europy

Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2024 r.

Terminy kursu:  7-11 października 2024 r.

Główne tematy kursu będą następujące:

  • Odbudowa terenów podmokłych (cele, środki i techniki, monitorowanie i ocena)
  • Doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów
  • Świadomość społeczna i zaangażowanie społeczne

Program obejmuje tematyczną wycieczkę studyjną do miejsc, w których  wdrożono projekty odnowy rzek i terenów podmokłych w dorzeczu rzeki Łaby. Uczestnicy będą mieli okazję  zobaczyć udane projekty in situ i omówić fazy przygotowania i realizacji projektów,  a także ocenę i odpowiednie zasoby finansowe. Uczestnicy kursu  będą mieli również okazję przedstawić w skrócie projekty odnowy terenów podmokłych,  w których biorą udział.

Szczegóły konferencji i formularz zgłoszeniowy - http://www.carpathianconvention.org/2024/06/26/international-course-on-river-and-wetland-restoration/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3gczkhIgokerwpsowKiGTkjrehwUVR8DopgDvMvkGhP0Bkoj-enRkMIek_aem_ioM6F9eU3uJeREhyYqlLlw

 

Fot. Robert Balog

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl