czwartek, 18 lipiec 2024

Spotkanie grupy roboczej ds. różnorodności biologicznej

Zapraszamy na 15. spotkanie Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. różnorodności biologicznej, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2024 r. w Wiedniu w Austrii.

 

Kiedy: 17-18 czerwca 2024

Gdzie: Wiedeń, Austria
Rejestracja do 15 maja 2024: https://t.ly/tajt4
 

Spotkanie będzie poświęcone różnym kluczowym tematom mającym zasadnicze znaczenie dla postępów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej i jej Protokołu o różnorodności biologicznej. Wśród nich spotkanie skupi się na następujących tematach:

  • Wdrożenie Planu działań na rzecz ochrony dużych drapieżników i zapewnienia łączności ekologicznej w Karpatach, w tym wdrożenie projektu LECA dotyczącego wspierania współistnienia i ochrony dużych drapieżników karpackich (więcej informacji na temat trwających prac projektowych zostanie udostępnionych przed spotkaniem), a także ochrona rysia karpackiego w oparciu o ostatnie decyzje CMS COP14 (w załączeniu odpowiednie decyzje CMS COP14).
  • Wdrażanie Globalnej Ramy Różnorodności Biologicznej w Karpatach poprzez przyjętą podczas Konwencji Karpackiej COP7 Karpacką Ramę Różnorodności Biologicznej, jak również proces włączania jej do krajowych strategii różnorodności biologicznej i planów działania (NBSAP) krajów karpackich (patrz Wytyczne dotyczące włączania Karpackiej Ramy Różnorodności Biologicznej do krajowych strategii różnorodności biologicznej i planów działania oraz Załącznik I: Tabela z przykładowymi działaniami politycznymi istotnymi dla Karpat, aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu).
  • Wdrażanie różnych projektów i działań istotnych dla prac Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej Konwencji Karpackiej, w tym m.in. krótka sesja konsultacyjna na temat działań w ramach projektu NaturaConnect dotyczącego budowy odpornej ekologicznej sieci obszarów chronionych w całej Europie dla przyrody i ludzi (więcej informacji w tym zakresie zostanie podanych w odpowiednim czasie).

Zdjęcia autorstwa Mircea Verghelet i Thomasa Hulika

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl